Schwerpunktpraxis für Innere Medizin, Transfusionsmedizin und Hämostaseologie
Prof. Dr. med. U. T. Seyfert
Eisenbahnstraße 70
D-66117 Saarbrücken

Telefon 0681 92 74 89 3
Telefax 0681 92 74 89 4

Schwerpunktpraxis für Transfusionsmedizin und Hämostaseologie
Prof. Dr. med. U. T. Seyfert
Brüsselerstr. 1
D-67657 Kaiserslautern

Telefon 0631 550 970 33
Telefax 0631 550 970 34

E-Mail
info@seyfert-gerinnung.de

Internet
www.seyfert-gerinnung.de